• About Us: Epapa ແມ່ນຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການສະໜອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຂອງບໍລິສັດໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນການເພີ້ມທາງເລືອກຊ່ອງທາງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູດຄ້າໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈາກບໍລິສັດ
  • Our Vision: ບໍລິສັດໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາດ້ວຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແບບຄົບວົງຈອນ ພ້ອມທັງພັດທະນາອົງກອນໄປພ້ອມໆກັນ
  • Mission: ບໍລິສັດໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການສ້າງສາຍສໍາພັນໄລຍະຍາວກັບລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມການຄ້າຂອງພວກເຮົາ ໃນຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການແບບພິເສດດ້ວຍນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາ.
  • President Note: ແມ່ນເຮົາໃຫ້ຄວາມໝາຍດັ່ງຄໍາວ່າ “ໃຈດຽວກັນ”, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຖ້າທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ລູກຄ້າ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມການຄ້າຂອງພວກເຮົາ ກໍຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດເຊັນດຽວກັນ ເຊິ່ງຢູ່ໃນສະຖານະການດັ່ງຄໍາວ່າ “ພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ” ນັ້ນໝາຍເຖິງລູກຄ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການບໍລິການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນການປະຕິບັດວຽກ ແລະ ມອບການບໍລິການທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. “ໃຈດຽວກັນ – ພວກເຮົາມີຄວາມຮ່ວມກັນ”, “Same Heart – Together We Win”
  • Our principles:
    1. ພວກເຮົາດໍາເນີນງານດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ເຄົາລົບສິດທິຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າໝົດທຸກຄົນ.
    2. ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການໃນການສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນມູນຄ່າທີ່ເໝາະສົມ, ຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
    3. ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສ້າງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ສະຫນອງ, ລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຄ້າທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງມີຜົນປະໂຫຍດເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ.