ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ

ເງື່ອນໄຂນະໂຍບາຍຂອງການຊື້ສິນຄ້າຂອງເວັບ epapa.la

ມາດຕາ1: ກໍລະນີສົ່ງ ຫລື ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງຄືນ

1.1. ຕ້ອງມີບິນທີ່ອອກໂດຍ epapa.la ມາພ້ອມທຸກຄັ້ງທີ່ນໍາສິນຄ້າມາປ່ຽນ ຫຼື ສົ່ງຄືນ

1.2. ສິນຄ້າ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປ້າຍບາໂຄດ ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສົມບູນ ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ້.

1.3. ການຮັບຄືນສິນຄ້າ ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການເອົາເງິນຄືນໃນສະກຸນເງິນກີບ ຕ້ອງອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງມື້ທີ່ອອກບິນຂາຍ. (ກໍລະນີລູກຄ້າຈ່າຍເປັນເງິນ ບາດ ຫລື ດອນລ້າ)

1.4. ສິນຄ້າທີ່ມີການຮັບປະກັນຈາກຜູ້ຜະລິດ ບໍລິສັດ ຈະດໍາເນີນການປະສານງານກັບທາງຜູ້ຜະລິດ ເພື່ອມາສ້ອມແປງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ຖ້າຫາກເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ.

1.5. ບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະບໍ່ຮັບ ການປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ຮັບຄືນສິນຄ້າ ທີ່ເສຍຫາຍຈາກການຂົນສົ່ງ ແລະ ການໃຊ້ງານຜິດວິທີຂອງລູກຄ້າເອງ.

ມາດຕາ2: ກໍລະນີສິນຄ້າຮ່ວມໂປໂມຊັ່ນ ແລະ ສິນຄ້າຊະນິດພິເສດ

2.1. ກໍລະນີ ສິນຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການໂປໂມຊັ່ນ ເຊັ່ນ: (ສິນຄ້າແຖມ, ສິນຄ້າສົມມະນາຄຸນ, ສິນຄ້າແລກຊື້ພິເສດ) ຫາກລູກຄ້າຕ້ອງການປ່ຽນສິນຄ້າ ຫຼື ສົ່ງຄືນສິນຄ້າ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງສົ່ງຄືນເຄື່ອງແຖມ ແລະ ສິນຄ້າສົມມະນາຄຸນ ຫຼື ຫັກເງິນຕາມມູນຄ່າເຄື່ອງແຖມ ແລະ ຂອງສົມມະນາຄຸນນັ້ນ.

2.2. ບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດບໍ່ຮັບຄືນສິນຄ້າ ໃນກໍລະນີສິນຄ້າປະເພດສີປະສົມ, ສິນຄ້າແບ່ງຂາຍ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ຂື້ນຄໍານໍາໜ້າທີ່ມີຄໍາເວົ້າດັ່ງນີ້: ສິນຄ້າສັ່ງຊື້ພິເສດ (CAK), ສິນຄ້າໂລະສະຕ໋ອກ (CAS), ສິນຄ້າເສື່ອມຄຸນ (CAC) ແລະ ສິນຄ້າທີ່ເຮັດໂປໂມຊັ່ນລາຄາພິເສດ (HOTPRICE).

ມາດຕາ3: ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

3.1. ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ເຄື່ອງຄົບຈຳນວນ 2ລ້ານກີບຂື້ນໄປ ທາງບໍລິສັດຈະສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ຟຣີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສົ່ງເຄື່ອງໃດໆ (ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍ່ເກີນ 25ກິໂລແມັດຈາກສາງສິນຄ້າ ບ້ານໂນນຂີ້ເລັກ)

3.2. ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ເຄື່ອງບໍ່ຮອດຈຳນວນ 2ລ້ານກີບ ທາງບໍລິສັດຂໍຖ້າງວດໃນການສົ່ງສິນຄ້າກັບລູກຄ້າອື່ນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 24ຊົົ່ວໂມງ. (ກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການດ່ວນ ແມ່ນທາງບໍລິສັດຈະຄິດໄລ່ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕາມໄລຍະທາງ ຂັ້ນຕໍ່າແມ່ນລາຄາ 60.000ກີບຂື້ນໄປ)

ມາດຕາ4: ກໍລະນີຍົກເລີກການສັ່ງຈອງ ຫລື ປ່ຽນສິນຄ້າ

4.1. ກໍລະນີມີການຍົກເລີກ ຫລື ລູກຄ້າຢາກປ່ຽນແປງສິນຄ້າ, ປ່ຽນແປງຈຳນວນສິນຄ້າ ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າທຳນຽມທີ່ເກີດຂື້ນໃນທຸກໆກໍລະນີທີ່ກ່າວມາ.

4.2. ລູກຄ້າສັ່ງຈອງແລ້ວ ຍົກເລີກການສັ່ງຈອງ ພາຍໃນຍະເວລາ 8ຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກການສັ່ງຈອງແມ່ນຈະບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ. ຖ້າເກີນໄລຍະ 8ຊົ່ວໂມງແມ່ນທາງລູກຄ້າຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທີ່ເກີດຂື້ນ (ຖ້າກໍລະນີພະນັກງານຂື້ນເຄື່ອງ ແລະ ໄປສົ່ງແລ້ວ ທາງບໍລິສັດຂໍເກັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງ ຢ່າງຕໍ່າສຸດ 80.000ກີບ/ຄັ້ງ)

4.3. ລູກຄ້າສັ່ງຈອງແລ້ວ ໃນກໍລະນີບໍລິສັດ ຈັດສົ່ງຜິດ, ເຄື່ອງບໍ່ຖືກຕາມສະເປັກ, ເຄື່ອງເປ່ເພ ບໍລິສັດຈະຮັບປ່ຽນຄືນສິນຄ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລູກຄ້າສັ່ງຊື້ ຫລື ສົ່ງຄືນເງິນລູກຄ້າຄືນໃນກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆ.

4.4. ກໍລະນີລູກຄ້າສັ່ງຈອງແລ້ວ ບໍລິສັດ ຈັດສົ່ງໃຫ້ບໍ່ທັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ  ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຍົກເລີກທາງບໍລິສັດຈະເເກ້ໄຂໃຫ້ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ

– ກໍລະນີເກີດເຫດສຸດວິໃສເຊັ່ນ: ລົດເປ່ເພລະຫວ່າງທາງ, ລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ເກີດໄພພິບັດ(ຝົນຕົກຫນັກ ນໍ້າຖ້ວມທາງ) ທາງບໍລິສັດຂໍເລື່ອນເວລາຈັດສົ່ງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

– ກໍລະນີທາງບໍລິສັດ ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ ສິນຄ້າບໍ່ພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫລື ບໍລິສັດບົກຜ່ອງໃນການສົ່ງ ທາງບໍລິສັດຂໍຮັບຜິດຊອບຄ່າທຳນຽມໃນການຍົກເລີກການສັ່ງຈອງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນ.

4.5. ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າຢາກຍົກເລີກການສັ່ງສິນຄ້າໂດຍທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກຳນົດຂ້າງເທິງ, ລູກຄ້າຕ້ອງເສຍຄ່າຍົກເລີກ ໂດຍຄິດໄລ່ເປັນ 5% ຂອງມູນຄ່າລາຍການທີຍົກເລີກໄປ.

ມາດຕາ5: ສິດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ

5.1. ບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຮັບຄືນສິນຄ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

(ຫມາຍເຫດ: ກໍລະນີສົ່ງເງິນຄືນລູກຄ້າ ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າສະເພາະໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນພາຍໃນໄລຍະເວລາຊ້າສຸດ 3ວັນ ແລະ ຈະບໍ່ສົ່ງດ້ວຍເງິນສົດໃນທຸກໆກໍລະນີ)