How to Order

ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

  • ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ www.epapa.la ແລ້ວໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ ບັນຊີຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບຕາມ email ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານສ້າງໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້

  • ແລ້ວໃຫ້ເລືອກສິນຄ້າໃດຫນື່ງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດໃສ່ສິນຄ້າ ເພື່ອຊື້ສິນຄ້ານັ້ນ

  • ຈະເຂົ້າມາຫນ້າສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ ແລະ ຈະມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ ໃຫ້ທ່ານເລືອກຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຊື້ ຢູ່ຮູບທາງດ້ານລຸ່ມຊິເຫັນວ່າ ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ “ເລກ 1”, ເລກ 1 ແມ່ນຫມາຍເຖິງຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ ຖ້າທ່ານກໍານົດຈໍານວນສິນຄ້າແລ້ວໃຫ້ກົດປຸ່ມ “ເພີ່ມໃສ່ກະຕ່າ”

  • ລະບົບຊິກວດສອບການສັ່ງຊື້ແລ້ວລາຍງານຈໍານວນສິນຄ້າຢູ່ກະຕ່າ ແລະ ສະຫລຸບຈໍານວນເງິນທັງຫມົດທີ່ທ່ານຊື້, ຊິສັງເກດເຫັນວ່າມີປຸ່ມ 2 ປຸ່ມໃຫ້ເລືອກ

  • ປຸ່ມເບີ່ງກະຕ່າ: ແມ່ນເບີ່ງຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ທ່ານສັ່ງຊື້ທັງຫມົດວ່າມີຢູ່ໃນກະຕ່າບໍ່ ຖ້າກວດສອບວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານກົດປຸ່ມ “ໄປຂັ້ນຕອນຄິດໄລ່ເງິນ”

  • ປຸ່ມຄິດໄລ່ເງິນ: ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໃສ່ໃນຟອມ ເພື່ອເປັນຫລັກຖານການສັ່ງຊື້ ຈາກນັ້ນໄປທີ່ແຖບດ້ານຂວາມື ໃຫ້ວິທີການຈ່າຍເງິນ ແລ້ວກົດຫມາຍຖືກໃສ່ “I have read and agree to the website terms and conditions *  ເປັນຂໍ້ກໍານົດຂອງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທ່ານໄດ້ອ່ານລາຍລະອຽດແລ້ວ” ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດປຸ່ມ “ສັ່ງຊື້”

  • ແມ່ນສະແດງສະຖານະລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ໃນການຈ່າຍເງິນ ຮູບທາງລຸ່ມແມ່ນສະແດງຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນ ສໍາເລັດການສັ່ງຊື້

  • ຈາກນັ້ນທ່ານຊິໄດ້ອີເມວຢືນຢັນການສັ່ງຊື້