User Guide

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກບັນຊີຜູ່ໃຊ້ໃໝ່ກ່ອນຊື້ສິນຄ້າ

  • ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ www.epapa.la  ແລ້ວໃຫ້ກົດເຂົ້າເມນູ ບັນຊີຂອງທ່ານ

  • ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປຫນ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວ ໃນກໍລະນີນີ້ ທ່ານຍັງບໍ່ມີບັນຊີສຳລັບການເຂົ້າລະບົບ ສະນັ້ນໃຫ້ທ່ານກົດປຸ່ມ Create New Account ເພື່ອສ້າງບັນຊີໃໝ່

  • ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປຫນ້າ Register ແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານເພີ່ມຂໍ້ມູນຊື່ຜູ່ໃຊ້, ທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ຫລັງຈາກເພີ່ມຂໍ້ມູນແລ້ວ  ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Create New Account

  • ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫນ້າບັນຊີຂອງທ່ານ